Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Hållbar utveckling

Budgetbloggen special inför budgetdebatten i Karlstads kommunfullmäktige på måndag den 19 juni fortsätter. Socialdemokraternas budgetförslag går under namnet Ett attraktivt och jämlikt Karlstad och består av förslag inom sex målområden:

  1. Tillväxt och jobb
  2. Livslångt lärande
  3. Livskvalitet och trygghet
  4. Hållbar utveckling
  5. Demokrati och delaktighet
  6. Attraktiv arbetsgivare

 

Inom Hållbar utveckling har vi formulerat följande tre övergripande mål för kommunen:

  1. Kommunkoncernen ska vara fossilfri år 2030.
  2. Stadsdelar ska planeras hållbart och behovet av olika former av bostäder tillgodoses.
  3. Resandet med kollektivtrafik ska öka med minst tre procent per år.

 

Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt samt bidra till att skapa ett samhälle som bygger en hållbar framtid för våra barn och unga och nästa generation. För att ta ansvar för morgondagen krävs förändringar i både produktions- och konsumtionsmönster. Det krävs en ökad grad av återvinning, återbruk och minskad användning av kemikalier. Kommunen ska också arbeta med hållbarhetsmålen inom FN:s Agenda 2030. Det har kommunstyrelsen tagit ett särskilt beslut på som vi självklart stödjer.

 

Karlstads kommun ska vara en föregångare och därmed vara fossilfri som koncern år 2030. Karlstad har sedan en länge en ambitiös miljö- och klimatstrategi och uppföljningar har visat att kommunen inte kommer att nå de olika målen som finns i den. Därför har en särskild handlingsplan tagits fram av miljönämnden som har ansvar för de strategiska miljöfrågorna i kommunen. Problemet är inte målen, handlingsplanen eller kompetensen på miljöförvaltningen. Problemen är att miljönämnden inte har fått tillräckligt med ekonomiska resurser och ett tillräckligt starkt mandat för att genomföra åtgärderna. Det är inte enkelt att som facknämnd få alla andra nämnder och bolag att göra som man säger. Andra nämnder är nämligen inte underställda miljönämnden bara för att miljönämnden har fått en specifik uppgift. Om dessutom de åtgärder som miljönämnden önskar att andra nämnder eller bolag ska göra inte är finansierade är förutsättningarna för ett förverkligande ännu sämre.

Därför föreslår Socialdemokraterna att miljönämnden får använda sitt ganska så stora egna kapital för att finansiera en del av de föreslagna åtgärderna. Vidare anser vi att ett Hållbarhetsråd bör inrättas under kommunstyrelsen så att de strategiska miljöfrågorna får mer genomslag i hela koncernen. Det här har majoriteten med konstigt nog miljöpartiet i spetsen motsatt sig gång efter gång efter gång.

 

Den nya stadsdelen, som vi vill utreda i dialog med Karlstadsborna, ska vara hållbar ur ett miljöperspektiv. En så kallad ”grön stadsdel med ekologisk profil” och med en god boendemiljö. I en grön stadsdel finns bland annat boendeformer med en hög grad av självförsörjningsgrad på energi och förskolor och skolor som har en miljöprofil. Nya hus ska byggas med lågenergimetoder och låg energiförbrukning. Stadsdelen utformas så att behovet av transporter minskar, kollektivtrafiken är en självklarhet och det ska finnas möjlighet till gemensamma odlingsytor. Barn- och genusperspektiv ska beaktas. Det ska också finnas platser där olika generationer och kulturer kan mötas. Träbyggnation är prioriterat. Utöver den här nya stadsdelen vill vi förstås successivt vidta motsvarande åtgärder även inom befintliga stadsdelar och tätorter. Våra bostadsområden måste dessutom innehålla bostäder i olika storlekar, prisklasser och upplåtelseformer. Det är hög tid att knäcka bostadssegregationen som leder till skolsegregation och ökad ojämlikhet. Vi måste bygga mer medvetet och genomtänkt, blandat, tryggt och framtidsinriktat. Människor med olika bakgrund behöver mötas i vardagen. Socialdemokraterna håller fast vid tidigare löfte om bostadsgaranti för studenter.

 

Karlstadsbuss och Värmlandstrafik ligger båda i framkant när det gäller kollektivtrafik i landet. Karlstads stadstrafik ingår idag i stadsbyggnadsförvaltningen och därmed kan kommunen säkerställa en bra kollektivtrafik redan när ett område planeras eller omplaneras. Just nu pågår en översyn av kollektivtrafikens organisation i Värmland. Detta som en följd av den regionbildning som är på gång. Oavsett hur den formella organisationen utformas så är det viktigt att kollektivtrafiken får en framträdande roll då resandet inom Karlstad och Karlstadsregionen kommer att öka. Studerande och arbetspendlande måste erbjudas ett enkelt system där turtäthet, komfort och korta restider står i fokus. Att kunna resa kollektivt på ett bra sätt inom kommunen och regionen är inte bara en miljöfråga utan i allra högsta grad en tillväxtfråga. Här kommer det nya snabbusstråket och det nya resecentrumet vid järnvägsstationen spela avgörande roller för att vi ska nå det ambitiösa målet om en resandeökning med minst tre procent per år.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: