Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

City i centrum

Idag antar Karlstads kommunfullmäktige den så kallade stadsdelsvisionen för Tingvallastaden. Formellt är det ett planprogram för centrala Karlstad som behandlar den utveckling som stadens centrum står inför de kommande 10-15 åren. Det handlar om nya bostäder, omvandling av vissa kvarter när gammal verksamhet flyttar, utveckling av trafikflöden för bussar och bilar, förädling av gröna ytor, prioriterade handelsstråk, byggandet av resecentrum, kollektivtrafikstråk, miljökonsekvensanalyser (buller, översvämning mm), kulturmiljöer och skyddsvärda byggnader osv.  Det är ett fantastiskt arbete som lagts ner på detta ärende. Underlaget är enormt omfattande (90 sidor vision och 20 sidor handlingsplan) och vi som sitter i kommunstyrelsens tillväxtutskott har fått löpande rapporter och möjlighet att påverka innehållet under flera år. Jag vill rikta ett stort tack till alla tjänstepersoner inom kommunen som arbetat med detta.  

 

Vi Socialdemokrater har följt ärendet noga och nära och engagerat oss i många delar. Det som har varit vägledande för oss är tillväxt och tillgänglighet. Det är viktigt med ett levande centrum där våra näringsidkare i olika branscher känner optimism och framtidstro. Handeln, hotellen, restaurangerna och kontoren bidrar med viktiga arbetstillfällen och liv och rörelse i centrum.  Därför har vi bla lagt förslag om förbättrade parkeringsmöjligheter, utvecklad torghandel, förbättrad gästhamn och fler centrala uppställningsplatser för husbilar och turistbussar.

 

Men centrala Karlstad ska också vara alla Karlstadsbors eget vardagsrum där man kan hänga och trivas utan direkta kostnader. Den offentliga miljön ska vara inbjudande, trygg och tillgänglig för alla. Våra parker, torg och gågator ska vara välskötta och innehålla blommor, belysning, konstnärlig utsmyckning och kostnadsfria evenemang. Ungdomar, barnfamiljer, studenter och äldre i hela kommunen och i hela Värmland ska alla känna att det finns skäl att åka in till centrala Karlstad.  Därför har vi fokuserat på fler aktiviteter för barn, mer kultur, bättre belysning, åtgärda fler enkelt avhjälpta hinder och mer blommor i centrum.

 

Det mest omfattande projektet inom ramen för stadsdelsvisionen är självklart vårt nya resecentrum vid centralstationen. Det är ett bra förslag som vann arkitekttävlingen och det är viktigt att vi kommer i mål så snart som möjligt med förändringarna kring stationen och Hamngatan. Vårt resecentrum blir navet för kollektivt resande inom kommunen, regionen och riket. Det ska gå enkelt och smidigt att byta mellan olika transportslag och vi betonar ofta principen om torrskoddhet. Resecentrum kommer att underlätta arbets- och studiependlingen till och från Karlstad. Du ska kunna bo på ett ställe och arbeta eller studera på ett annat. Geografin och transportmöjligheterna ska inte tvinga dig att tacka nej till ett jobb eller en utbildning. I förlängningen blir Karlstad ett viktigt stopp för snabbtågen mellan Oslo och Stockholm, det märker vi redan idag med den trafik som finns redan nu.

 

Vi vill också att resecentrum ska sätta ett avtryck i stadsbilden. Att det uppmärksammas även om hundra år att något nytt kom till runt 2020. Vi ser gärna en modern träbyggnation som komplement till den klassiska tegelbyggnaden. Vikenpassagen och den nya bron över spåren kommer att binda samman de norra och södra delarna av centrala Karlstad på ett helt nytt sätt. Vi måste också lösa godstransporterna för framtiden och resecentrum är bara en av flera viktiga etapper inom projektet Tåg-i-tid. Här har vi stora infrastrukturfrågor och beslut att hantera i både närtid och framtid. Det handlar om viktiga näringsgrenar och betydelsefulla jobb. Det krävs stora summor och en stark samverkan mellan kommun, region, stat och aktörerna i branschen.

 

Trafikfrågorna engagerar alla, inklusive oss Socialdemokrater. Vi vill se en hållbar utveckling där vi minskar ner antalet bilar som cirkulerar i och passerar rakt igenom centrala Karlstad. Samtidigt ska centrum gå att nå till fots, med cykel, bil och buss. Det ska finnas säkra och tillgängliga parkeringar för både cyklar och bilar och man ska kunna röra sig tryggt och säkert på våra torg och gågator. Därför ser vi positivt på de mer renodlade gågatorna som lyfts fram i förslaget. Att blanda gående och cyklister är inte någon trygg och säker lösning. Det nya Karlstadsstråket är ett fantastiskt projekt och vi ser fram emot att fler tar bussen när demosträckan är färdigbyggd om ett år.

 

Stadsdelsvisionen tar ett viktigt helhetsgrepp där både hårda och mjuka frågor lyfts fram och belyses. Det är bra att arbetet med Framtidens stad vävts in och vi står bakom de inriktningsmål som föreslås. Det är också bra att en genomförandeplan med tidsplan och prioriteringsordning tagits fram vilket underlättar planering och genomförande för alla parter. Vi Socialdemokrater har också drivit att det måste vara tydligt att alla specifika objekt och projekt ska vara beslutade och finansierade innan de kan åberopas. Det räcker inte att de finns med i visionen eller genomförandeplanen. Nu finns det förtydligandet med och det är bra.

 

Den här renoveringen av Karlstad kommer att ta lång tid och allting måste fungera under tiden. Därför är dialog och samverkan med näringsidkare, föreningar och medborgare av allra största vikt. Det är också en styrka att vi har en huvudsaklig politisk samsyn när det gäller de övergripande dragen och jag ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion när vi nu går in i det mer skarpa läget.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: