Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

100 miljoner till välfärden

Det har nu gått elva år sedan en moderatledd koalition tog över styret i Karlstad. Vad har det inneburit för kommunen och karlstadsborna? Det har visserligen varit en period av befolkningstillväxt och ordning och reda i ekonomin men utvecklingen har inte kommit hela Karlstad och alla dess invånare till del. Skillnaderna ökar mellan bostadsområden och mellan människor. Coronakrisen har ytterligare förstärkt den utvecklingen. Det är något som vi Socialdemokrater inte stillatigande kan bevittna.

2020 gjorde Karlstads kommun ett stort överskott (+ 300 miljoner i själva kommunen och +450 miljoner när bolagen räknas med). Nu visar prognosen att även årets resultat ser ut att bli i samma härad. När vi kritiserar de här överskotten, som genererats av stora statliga bidrag från S/MP-regeringen, så säger styret att det är ovanligt att en opposition tycker att det går för bra. Sanningen är ju den att det inte alls går bra för många människor i vår kommun och regeringen tillskjuter ju medel till kommunerna för att de ska användas. Vi ser hellre höga skolresultat än ett kommunresultat långt över lagstadgade krav och kommunens egna ekonomiska mål.

Omkring 100 elever går årligen ur grundskolan utan gymnasiebehörighet (119 st 2020, 87 st 2021). 321 ungdomar var inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) andra halvåret 2020, vilket motsvarar 7 procent av antalet ungdomar 16-20 år i Karlstad. Vi vet att det skiljer en hel del mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande program. Nästan 85 procent klarar gymnasieexamen inom tre år på de högskoleförberedande programmen, men bara drygt 70 procent på de yrkesförberedande. Försörjningsstödskostnaderna ökar i pandemins svallvågor och många äldre vittnar om ofrivillig ensamhet. Alltför många barn och ungdomar deltar inte i föreningslivet och det skiljer sig kraftigt åt mellan olika stadsdelar.

Socialdemokraterna föreslår nu att totalt 100 miljoner kronor avsätts för en storsatsning på främst skolan. 50 miljoner kronor är ramhöjande och följer med i budgeten framåt, 50 miljoner kronor är tillfälliga insatser under 2022.

Barn- och ungdomsnämnden förstärkt bemanning i förskola, skola och fritidshem samt resurser till elever i behov av särskilt stöd. 30 mkr ramhöjning och 30 mkr tillfälliga under 2022 för exempelvis insatser mot social oro och förstärkt elevhälsa. Totalt 60 mkr.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förstärkt bemanning, resurser till elever i behov av särskilt stöd 15 mkr ramhöjning, 15 mkr tillfälliga under 2022 för Återstart Karlstad. Det innebär totalt 90 miljoner kronor extra till de två utbildningsnämnderna med ansvar för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning under 2022.

Vård- och omsorgsnämnden förstärkt bidrag till pensionärsorganisationer och andra föreningar med seniorverksamhet och uppsökande arbete kring ofrivillig ensamhet 2 mkr ramhöjande.

Arbetsmarknads- och socialnämnden, uppsökande arbete särskilt utsatta grupper 1 mkr tillfällig förstärkning under 2022. Permanenta projektet ”Värmlands Arbetskraft 2.0” 2 mkr ramhöjande. Återstart Karlstad, arbetsmarknadsåtgärder fria medel 3 mkr tillfälliga.

Kultur- och fritidsnämnden, projektpengar experimentell kultur och förenings- och fritidsgårdsverksamhet i bostadsområden utan fritidsgård 1 miljon kr ramhöjande, 1 mkr tillfälliga medel under 2022.

Kommunen ska inte lägga pengar på hög, utan det ska komma medborgarna till del där de bäst behövs. Det finns inget bättre socialt förebyggande arbete än att se till att barn och ungdomar klarar skolan. Där läggs grunden för resten av livet!

%d bloggare gillar detta: