Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Handelsutredning räddar Månsberget tills vidare

Igår beslutade kommunfullmäktige att återremittera detaljplanen för handel på Månsberget i avvaktan på att en ny, aktuell och oberoende handelsutredning tas fram. Utredningen bör beakta de senaste årens förändringar inom handeln i Karlstad och Karlstadsregionen, behovet framåt samt analysera pandemins kort- och långsiktiga effekter på handeln.

Handeln är en av de absolut värst drabbade branscherna under pandemin och det sker nu en snabb förändring i människors köpvanor och konsumtionsmönster. E-handel och återbruk växer så det knakar. Klimatkrisen kräver ett ansvarsfullt agerande av företag och förtroendevalda. FN:s senaste klimatrapport vittnar om att det behövs åtgärder här och nu. Inte sen.

En handelsetablering på Månsberget riskerar att slå hårt mot handeln i Karlstads centrum, våra stadsdelars och mindre tätorters centrum samt mot våra grannkommuner. Etableringen leder också till stora ingrepp i den fysiska miljön, ombyggnationer av både statlig och kommunal infrastruktur för tiotals miljoner kronor som dessutom leder till mer biltrafik. Området uppvisar höga naturvärden med flera nyckelbiotoper, rödlistade arter och viktiga spridningskorridorer. Naturvärden kommer att offras som aldrig går att återställa.

Flera remissinstanser pekar på den omständigheten att den senaste handelsutredningen är 4-5 år gammal och kommunledningskontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att det ”i dagsläget saknas en politiskt beslutad fullständig handelsutredning”. Dessutom återremitterades den planerade handelsstrategin i kommunstyrelsen juni 2018 och sedan dess har ingen sett skymten av den. För oss socialdemokrater är det uppenbart att det nu behövs en ny handelsutredning innan en sådan här omfattande detaljplan hanteras i kommunfullmäktige. En sådan utredning är också till stor nytta i ett mer långsiktigt perspektiv och arbetet med den nya översiktsplanen.

Glädjande nog delade hälften av kommunfullmäktiges ledamöter den uppfattningen och nu ska en sådan utredning tas fram innan det beslutas om ytterligare handelsområden.

%d bloggare gillar detta: