Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

(S)tora frågor 2021

Jag har ju gjort ett par tillbakablickar på 2021. Dels när det gäller våra motioner, dels när det gäller lokala frågor som vi drivit runtom i kommunen. Den här sista delen av tillbakablicken på 2021 handlar om allmänt stora frågor som vi drev under föregående år.

Det största årligen återkommande ärendet är förstås budgetförslaget och förra året gick det under titeln Ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. Det handlade om att vi ifrågasatte om kommunens vision – Ett bättre liv i solstaden – verkligen gäller alla? Kommer kommunens tillväxt och utveckling alla bostadsområden och människor till del? Vi menar att så inte är fallet och lyfte fram några tydliga exempel. Att alltför många lämnar grundskolan utan behörighet, att alltför många lämnar gymnasiet utan examen, att alltför många äldre upplever ofrivillig ensamhet och för många olika personal som springer i hemmet, att kostnaderna för försörjningsstöd ökar, att det skiljer sig alltför mycket mellan barns och ungas deltagande i föreningslivet beroende på bostadsområde och att företagsklimatet försämras år och för år. Så i vårt budgetförslag lade vi många riktade satsningar för att vi kan aldrig acceptera ett delat Karlstad!

I slutet av året lade vi ett annat omdiskuterat förslag där vi ville förstärka välfärden med 100 miljoner kronor. Kommunen har tagit emot enorma statsbidrag från den S-ledda regeringen under 2020 och 2021 men de används inte i verksamheten utan läggs på hög på resultatet. Det är inte statens intention och inte heller vi anser att det är rätt sätt att använda resurserna. Så vi föreslog både engångssatsningar på framförallt skolan och äldreomsorgen men också en så kallad ramhöjning. Det innebär att verksamheterna har mer pengar från början, varje år. Men förslaget fick kalla handen av de styrande partierna som menade att det bröt emot kommunens normala budgetarbete. Som om inte en pandemi är skäl nog att agera utanför gängse rutiner och förslagen var inte på något sätt ett brott emot lagar eller regler. Det sveket mot lärare, elever och äldre tror jag att karlstadsborna kommer att minnas väl den 11 september i år.

Under förra året kom också den stadshusgranskning som vi drivit på för i åratal och som de styrande gjort allt för att undvika. Till slut blev det ett fullmäktigebeslut på att det skulle göras en oberoende granskning och advokatfirman d’Novo som fick uppdraget gjorde ett gediget arbete och deras slutrapport visade att historien gav oss rätt. Den formella försäljningshanteringen brast i flera avseenden och det kan också mycket väl ha handlat om otillåtet stöd till enskild om den frågan hade prövats rättsligt i tid. En skandalomsusad affär som karlstadsborna definitivt kommer att minnas väl den 11 september i år.

Kommunen håller på att arbeta fram en ny översiktsplan och samrådsversionen var ute på remiss under 2021. Likt många andra aktörer så lämnade vi som parti, efter en omfattande intern process, in ett remissvar som fick stor uppmärksamhet. Vi betonade bland annat att det är viktigt att det byggs bostäder i hela kommunen och att bostadsområdena är mer än just bostadsområden. Det ska finnas en välfungerande samhällsservice på nära håll och rekreationsområden ska fredas och utvecklas. Vi sa bland annat tydligt nej till en utökning av Bråtebäckens industriområde och nej till exploatering av I2-området.

Exempel på andra stora frågor förra året var vår nya S-linje för Skutberget, att vi tog strid emot flytten av Ungdomens Hus ifrån centrum, att vi sa nej till handel på Månsberget, att vi sa nej till friskolan Pops Academy på Marieberg, att vi ville se en tydligare reglering kring elsparkcyklarna och att även estetprogrammets lokaler ska rustas upp på nya Sundsta-Älvkullegymnasiet.

En del fick vi gehör för, annat inte. Nu tar vi nya tag inför valåret och arbetar oförtrutet vidare för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. Ett Karlstad för alla!

%d bloggare gillar detta: