Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

(S)kuggbudget för K-d

Idag presenterade vi Socialdemokrater vårt budgetförslag för åren 2018-2020. Vi vill skapa Ett attraktivt och jämlikt Karlstad genom en rad kraftfulla åtgärder. Som alltid är jobben en prioriterad fråga för oss som arbetareparti. I vintras lanserade majoriteten i Karlstad kampanjen 100 företagsbesök på 100 dagar men i deras budgetförslag ser vi inte ett spår av det arbetet. I vårt budgetförslag finns 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i Karlstad och åtgärderna spänner över en lång rad områden (se hela listan längre ned). Vi håller fast vid målen att Karlstad ska ha en lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet och tillhöra topp-20 i landet när det gäller företagsklimat.

Vi vill också se fler bostäder varför vi föreslår att en helt ny stadsdel med hållbarhetsprofil utreds och att lokaliseringen tas fram i dialog med karlstadsborna. Många projekt försenas på grund av protester och överklagande. Vi vill inte arbeta mot medborgarna i detta utan med medborgarna. Vidare vill se fler dubbla markanvisningar för att få igång bostadsbyggandet i hela kommunen. En dubbel markanvisning innebär att för att få tillgång till de mest attraktiva tomterna måste byggaren också förbinda sig att bygga på mindre efterfrågade tomter.

Vi Socialdemokrater vill också öka jämlikheten i kommunen och satsar mycket resurser på förskola och skola där bland annat elevhälsan och elever med särskilda behov får extra resurser. Alla barn och ungdomar har rätt till fritidssysselsättningar och det ska inte spela någon roll var du bor eller hur stor dina föräldrars plånbok är. Därför föreslår vi avgiftsfri kulturskola och ytterligare en fritidsbank i Karlstad där alla kan låna idrottsprylar gratis. För de äldre satsar vi bland annat på trygghetssamtal och förbättrad tillgänglighet genom bättre belysning och halkbekämpning samt insatser inom området enkelt avhjälpta hinder.

 

På investeringssidan gör vi slag i saken och avsätter medel där majoriteten vill utreda vidare sådant som redan är utrett. Vi satsar drygt 30 miljoner kronor på ett Allaktivitetshus på Kronoparken vilket innebär att Fröding Arena, biblioteket och fritidsgården samlokaliseras och där det skapas ytor för föreningar och organisationer att hålla sina möten och bedriva sin verksamhet. Vi satsar på en upprustning av Färjestads Ridklubb vars lokaler är i ett bedrövligt skick. Vidare öronmärker vi 1 miljon vardera i fria investeringsmedel för tätorterna Molkom, Vålberg, Skåre, Skattkärr-Alster, Ulvsby, Edsvalla och Väse. De satsningarna ska realiseras genom dialog med medborgare och föreningar på respektive ort. Vi säger som tidigare nej till cykelbron för 45 miljoner mellan Råtorp och Färjestad.

Sist men inte minst avsätter vi 15 miljoner för en ny, modern och ändamålsenlig serviceanläggning på Skutberget. Skutbergsgården är ifrån 50-talet och motionscentralen är ifrån 70-talet. Det är rimligt att även dagens generation Karlstadsbor får en anläggning av senaste snitt ute på fantastiska Skutberget. Där ska vardagsbesökaren kunna byta om, duscha, ta en bastu, värma mat till barnen, få information om spår, leder, badplatser, grillplatser och alla föreningar som erbjuder verksamhet i närområdet. Det blir en härlig mötesplats för unga och äldre, Karlstadsbor och besökare.

Nästa år är det valår och för att samtliga våra förslag ska realiseras så måste vi få till ett maktskifte i Karlstad!

 

100 förslag för ett förbättrat företagsklimat

Tillväxtcentrum

 1. Tillväxtutskottet ska sammanträda utanför kommunens möteslokaler en gång per halvår
 2. Regelbundna samråd mellan lokala, regionala och nationella näringslivspolitiker
 3. Utveckla 100 grader Karlstad till ett regionalt näringslivsforum
 4. Involvera Näringslivsrådet och Landsbygdsrådet mer i kommunens näringslivsarbete
 5. Internutbildning av tjänstepersoner och förtroendevalda som har företagskontakter för att förbättra kunskapen om och attityden till företagande
 6. Se över företagsinformation på hemsidor och i tryckt material – En tydlig väg in!
 7. Inför Timbanken enligt Halmstadsmodellen – fri konsultation för företag
 8. Genomför företagsbesök branschvis, dokumentera besöken och återkoppla systematiskt
 9. Säkerställ att även nämnderna genomför företagsbesök enligt tidigare beslutat åtagande
 10. Se över de företagsrelaterade servicegarantierna
 11. Utveckla hitta- och jämförservicen till att även omfatta företagsinformation
 12. Arbeta med tematiska forum för att utveckla olika näringar/branscher

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskott

 1. Tillväxtutskottet ska även ansvara för de strategiska arbetsmarknadsfrågorna
 2. Ta fram fler extratjänster och praktikplatser i samtliga förvaltningar och bolag
 3. Samla informationen om samtliga praktikplatser/extratjänster/examensarbeten/ traineetjänster mm på karlstad.se
 4. Regelbunden uppföljning av arbetslöshetsstatistik
 5. Ökad samverkan med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter
 6. Ungdomsanställningar i kommunen enligt Örebros modell
 7. Inför Starta eget-hjälp för hantverksyrken
 8. Feriearbeten för fler ungdomar
 9. Ta till vara på entreprenörskap och företagskompetens hos nyanlända
 10. Validering av nyanländas kompetens

Karlstad Business Region (KBR)

 1. Ökat samarbete inom besöksnäringen
 2. Ökat samarbete kring Karlstad Airport
 3. Ökat samarbete inom kollektivtrafiken vilket gynnar arbets- och studiependlingen
 4. Ökat samarbete inom utbildningsområdet vilket gynnar kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden
 5. Se över grafisk profil och kommunikationsmaterialet avseende KBR
 6. Stärkt samarbete med Örebroregionen/Mälardalen
 7. Stärkt samarbete med Västra Götalandsregionen

Handel

 1. Tydliggör kommunens roll i Centrum Karlstad
 2. Se över kommunens regelverk när det gäller marknadsföring utanför egen butik
 3. P-ledningssystem på plats snarast
 4. Fler parkeringsplatser innan stadsomvandlingen drar igång
 5. Verka för fler B och C-lägen – förläng handelsstråken
 6. Mer gröna inslag på gågator och torg
 7. Fler kulturella inslag på gågator och torg
 8. Flexiblare regler för torghandeln – tex kunna hyra plats en dag och ha sin bil som lager
 9. Förbättra belysningen i centrum
 10. Se över kollektivtrafikutbudet till Välsvikens handelsområde

Etableringar

 1. Fastställ en rutin för hantering av företag som hör av sig med intresse för att etablera sig i Karlstad
 2. Fler proaktiva uppvaktningar av företag eller branscher som Karlstad saknar
 3. Studiebesök i andra kommuner av Karlstads storlek – tex jämförelsekommunerna
 4. Utvärderingsrutin vid etableringar som inte hamnade i Karlstad

Kvinnors och ungas företagande

 1. Stimulera övergången från UF-verksamhet till ordinarie företagande
 2. Medverka till fler mentorskap
 3. Anställ en näringslivsutvecklare med utbildning i genusvetenskap som fokuserar på kvinnors företagande
 4. Öka nätverkandet och kunskapsutbytet
 5. Dra lärdomar ifrån Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande

Mikroföretag

 1. Ta fram den beslutade handlingsplanen för mikroföretag eftersom fyra av fem nya jobb bildas där
 2. Underlätta generationsskiften i små och medelstora företag

 

Näringslivsorganisationer

 1. Delta strukturerat på olika frukostmöten och andra forum (Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Centrum Karlstad, Företagarna, Fastighetsägarna, LRF, Swedbank)
 2. Bjuda in näringslivsorganisationerna till tillväxtutskottets sammanträden
 3. Regelbunden dialog med de starka klustren Paper Province och Compare

Infrastruktur

 1. Utveckla flygtrafiken och verksamhetsmark vid Karlstad flygplats i samverkan med näringslivet
 2. Genomföra Tåg i tid och förvandlingen av Karlstad C i samverkan med näringslivet
 3. Utreda hur hamnområdet i Karlstad ska utvecklas
 4. Utreda var i Karlstad det är lämpligast att placera en logistikpark

Upphandling

 1. Genomför ett årligt seminarium om kommunens upphandlingar
 2. Verka för att fler lokala aktörer ska kunna delta i kommunens upphandlingar
 3. Genomför seminarier om innovationsupphandlingar ihop med näringslivet
 4. Genomför innovationsupphandlingar
 5. Genomför fler upphandlingar med tydliga sociala krav
 6. Checklista vid kommunal upphandling – vad bör företaget tänka på?

Samverkan med utbildningsväsendet

 1. Internutbildning av lärare och annan skolpersonal för att förbättra kunskapen om och attityden till företagande
 2. Säkerställ att fler studenter får kontakt med näringslivet i Karlstad
 3. Verka för att Karlstads universitet har rätt utbildningar för näringslivet i Karlstad
 4. Säkerställ rätt YH-utbildningar för näringslivet i Karlstad
 5. Inför entreprenörskap i grundskolan
 6. Ta fram praoplatser i samverkan med näringslivet

Karlstads kommuns mindre tätorter

 1. Ta fram ett landsbygdsprogram för Karlstads kommun
 2. Besöka näringsidkare i Karlstads mindre tätorter
 3. Stimulera lokala näringslivssamarbeten

Stadsdelscentrum

 1. Besöka näringsidkare och stimulera företagssamarbete i våra stadsdelscentrum såsom Kronoparken, Rud, Våxnäs, Haga och Norrstrand
 2. Verka för att fler stadsdelscentrum blir lokala näringslivsnav

Besöksnäringen

 1. Bilda ett destinationsbolag i samverkan med marknadens aktörer
 2. Utveckla fler besöksmål i Vänerskärgården
 3. Se över destinationsvarumärket grader Karlstad
 4. Ta fram fler centrala ställplatser för husbilar
 5. Stärk Karlstad som arrangemangsstad för stora och små idrottsevenemang

Markanvisning/företagslokaler/bostäder

 1. Utred ett helt nytt bostadsområde i Karlstad i dialog med Karlstadbor och företag
 2. Tydliggöra och informera om kommunens rutin vid marktilldelning
 3. Öka samverkan mellan kommunens förvaltningar och KBAB
 4. Ta fram mer verksamhetsmark och företagslokaler av olika slag och i olika lägen
 5. Skapa en sök- och informationsfunktion för lediga lokaler och verksamhetsmark
 6. Regelbundna dialogmöten med byggintressenter

Statliga jobb

 1. Viktigt med statliga myndigheter för det samlade näringslivsklimatet
 2. Färdigställa strategin för fler statliga jobb
 3. Regelbundna träffar med statliga myndigheter lokaliserade i Karlstad

Sociala kooperativ

 1. Viktigt med sociala kooperativ för det samlade näringslivsklimatet
 2. Kartlägga inom vilka fler områden som sociala kooperativ skulle kunna skapas

Innovationssystemet

 1. Tydliggör kommunens roll och uppgift i innovationssystemet
 2. Samlad årlig dokumentation över aktörernas stöd, verksamhet och ’output’
 3. Förbättra dialogen med aktörer som förmedlar riskkapital
 4. Arbeta proaktivt mot befintliga riskkapitalister för att öka deras engagemang i Karlstad

Myndighetsutövning

 1. Inför fler e-tjänster
 2. Spåra och följa sina pågående ärenden – vem handlägger, när kan ett beslut förväntas?
 3. Skapa tillståndsteam som Halmstad gjort där företag får träffa flera handläggare på samma gång

EU-medel

 1. Verka för att Karlstads kommun skickar in fler ansökningar till EU:s olika program och fonder
 2. Tydligare samverkan med Karlstads universitet, Länsstyrelsen, Region Värmland, Landstinget och näringslivet för att stärka våra projekt och undvika dubbelarbete
 3. Inrätta ett regionalt EU-forum för att stärka kunskapen och intresset kring de här frågorna

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: